Ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlasím, aby obchodní společnost EMARK s.r.o., IČ: 35803606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „provozovatel“), jako provozovatel podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č . 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“), zpracovával mé osobní údaje níže pro následující účely:

☐  zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání provozovatele a nabídka vhodných pracovních příležitostí a případné zprostředkování zaměstnání na základě poskytnutých osobních údajů (zpracováním osobních údajů dochází k profilování osoby jako uchazeče o zaměstnání);

☐  poskytování osobních údajů obchodním partnerům a zákazníkům, jejichž seznam je dostupný na internetové stránce provozovatele: www.emarkanalytics.com, v případě existence vhodné pracovní příležitosti u takového subjektu.

 1. Osobní údaje budou zpracovány v následujícím rozsahu:
 • identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, titul, IČO v interním systému, adresa trvalého pobytu, pohlaví, státní příslušnost
 • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, email, případně jiné poskytnuté kontaktní údaje
 • informace z profesního životopisu nebo motivačního dopisu, které poskytnu provozovateli – zejména fotografie, informace o vzdělání, předchozích zaměstnáních a pracovních zkušenostech, odborných znalostech a schopnostech, zájmech
 • písemný záznam z rozhovoru, veškerou komunikaci mezi mnou a operátorem
 • výsledky písemných/elektronických testů, kde byly prověřeny mé znalosti a dovednosti
 1. Provozovatel mě informoval, že veškeré osobní údaje, které poskytnu, mohou být po dobu trvání tohoto souhlasu a v případě vhodné pracovní příležitosti poskytnuty jiným společnostem v rámci skupiny EMARK (k takovému poskytování osobních údajů není třeba získat souhlas). údajů, neboť vyžaduje oprávněný zájem provozovatele a společností skupiny EMARK, kterým je efektivní řízení lidských zdrojů mezi společnostmi skupiny EMARK, a to:
  • EMARK s.r.o., ID: 35803606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • EMARK ID: 628 003 716, se sídlem Suite 2.01A, 1753 Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, Austrálie, pro vyloučení pochybností, pokud jsou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny zaměstnanci provozovatele, která je registrována v Austrálii jako zahraniční pobočka, nejedná se o předávání osobních údajů, jelikož se v tomto případě jedná o jednoho a téhož provozovatele.
  • EMARK QS, s. r. o., ID: 36744972, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • Inpfinity s. r. o., ID: 44389744, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • Inphinity Limited, ID: 12513383, se sídlem Soho Square Center info, 18 Soho Square, Londýn, W1D 3QL, Velká Británie – tímto také beru na vědomí, že Inphinity Limited se nachází mimo Evropskou unii, a proto v tomto případě bude přenos osobních údajů do třetí země (Velká Británie); vzhledem k tomu, že nicméně Komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 100 odst. 1 písm. 45 odst. 1 písm. 3 GDPR, tzn. o přiměřené ochraně osobních údajů ze strany Spojeného království, není třeba získat souhlas k předávání osobních údajů,
  • EMARK s.r.o., ID: 28861281, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika
  • EMARK Services s.r.o., ID: 06441921, se sídlem Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, Česká republika
 1. Provozovatel osobní údaje nezpřístupňuje ani neposkytuje jiným třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou svých zprostředkovatelů, kterými jsou osoby poskytující služby v oblasti náboru zaměstnanců, cloudových služeb, IT služeb a pod.
 2. Provozovatel má právo uchovávat mé osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 3 let, přičemž tato doba začíná běžet 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Po uplynutí této doby je možné požádat o souhlas znovu, přičemž jsem si vědom, že se mohu svobodně rozhodnout, zda jej udělím nebo ne.
 3. Provozovatel mě informoval, že pokud si nepřeji, aby provozovatel zpracovával mé osobní údaje, mohu tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Byl jsem poučen, že mám také právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se mě týkají, a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo namítat proti zpracování, pokud je právním základem pro zpracování je oprávněn zájem, jak i právo na přenosnost osobních údajů. Také mám právo podat stížnost dozorčímu orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy a jako dotyčná osoba nejsem povinen osobní údaje poskytnout, avšak v případě, že je neposkytnu, beru na vědomí, že Nebudu moci být zařazen do evidence uchazečů a nebude mi nabídnuto zaměstnání u jiných společností skupiny EMARK, ani u vybraných obchodních partnerů a zákazníků.

Provozovatel mě informoval, že svá výše uvedená práva mohu uplatnit následujícím způsobem:

 • písemně na adresu sídla provozovatele: EMARK s.r.o., IČO: 35803606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zasláním žádosti o vyřazení z databáze,
 • elektronicky na emailové adrese: info@emarkanalytics.com zasláním emailu se žádostí o vyřazení z databáze.
 1. Bližší informace o zásadách a podmínkách zpracování osobních údajů ao mých právech vyplývajících z výše uvedené legislativy jsou dostupné na místě sběru osobních údajů a na internetové stránce provozovatele: emarkanalytics.com.